Fluvius zocht een betrouwbare, lange termijn partner die hen kan bijstaan bij de transitie en implementatie van de applicatie.

Alex Bongers

Sales Manager

Date

juni 21, 2024

Categories

Customers Industry

Author

Alex Bongers

Tags

Grid operatorsHeatIndustrySuppliers

Share story

EN version below: Click here

NL: In 2023 publiceerde Fluvius een aanbesteding om hun applicatielandschap in kader van leveranciersrollen te vernieuwen. Dit landschap omvat processen van sociale leverancier, noodleverancier, uitzonderingsleverancier en warmteleverancier. 

Sociale leverancier 

Elektriciteit en verwarming zijn basisbehoeften voor elk gezin. Als een commerciële energieleverancier het leveringscontract stopzet en de natuurlijke persoon geen nieuwe commerciële leverancier vindt, dan zal Fluvius de rol opnemen van sociale leverancier. 

Uitzonderingsleverancier

Uitzonderingsleverancier komt neer op zeer specifieke marktomstandigheden waarbij de distributienetbeheerder tijdelijk als toegangshouder in het toegangsregister komt te staan in afwachting van afsluiting of van regularisatie van de situatie. De uitzonderingsleverancier is verantwoordelijk voor het coördineren van de activiteiten rond algemene openbare dienstverplichtingen. Hier kan het zowel gaan om huishoudelijke als niet-huishoudelijke klanten. 

Noodleverancier 

Deze klantengroep is intrinsiek onvoorspelbaar naarmate Fluvius hier optreedt in onvoorziene noodgevallen, de tussenkomst is altijd tijdelijk. Een van de voornaamste use cases is wanneer personen zonder energieleverancier vallen door bijvoorbeeld faillissement.  

Warmteleverancier 

Dit is een klantensegment in ontwikkeling binnen Energieleveringen gericht op het leveren van warmte. De warmteklanten kunnen heel divers zijn: bedrijven, tertiaire sector, woningen, publieke gebouwen, … 

In deze aanbesteding werden 4 specifieke doelstellingen vooruitgeschoven:  

 • De toekomstige oplossing moet flexibel aangepast kunnen worden in functie van toekomstige noden. 

 • Maximale ondersteuning voor de aangeboden technologie, toekomstgericht met gegarandeerde ondersteuning op toekomstige functionaliteiten, security, opleidingen, roadmap en kennis en ervaring in de Belgische markt. 

 • Opbouwen volgens de “klant centraal” gedachte: intuitief, geautomatiseerd en bruikbaar voor self-service en partners 

 • Toetsen aan het idee van “medewerker centraal”: gebruiksvriendelijk, geintegreerd en efficient.  

Hiervoor zocht Fluvius een betrouwbare, lange termijn partner die hen kan bijstaan bij de transitie en implementatie van de applicatie.   

MECOMS 365: optimaliseren van klantenbeheer en energiefacturatie met geavanceerde functionaliteiten 

Na een uitgebreid aankooptraject besloot Fluvius om te gunnen aan Ferranti voor de implementatie van MECOMS 365, het platform dat hun operationele processen naar een hoger niveau zal tillen. MECOMS 365 zal een cruciale rol spelen in verschillende deelprocessen, waaronder:  

 • In- en uitstroom van klanten faciliteren 
 • Contractbeheer 
 • Communicaties 
 • Facturatie en inning  
 • Voorafbetalingsfunctionaliteiten 
 • Invorderingsacties bij onbetaalde facturen 
 • Data beschikbaar stellen voor wettelijk verplichte externe stakeholders en interne rapportering en andere applicaties die verder bouwen op de relevante informatie 

MECOMS 365 scoorde heel goed voor de invullingen van de Fluvius’ behoeften (functioneel) en ook naar integratie van de MECOMS 365 binnen het Fluvius landschap voldeed dit aan alle behoeften. Een ruime set functionaliteiten kan door middel van configuratie in gebruik worden genomen. Met MECOMS 365 heeft Ferranti een bewezen oplossing die actief is voor verschillende nutsvoorzieningen waaronder elektriciteit, gas, water en warmtenetten. Door de continue doorontwikkeling van het MECOMS 365 systeem blijven onze klanten toegang krijgen tot de nieuwste functionaliteit.

Over Fluvius 

Fluvius System Operator (operationeel bekend onder de werknaam ‘Fluvius’) is het Vlaamse multi-utility netbedrijf dat verantwoordelijk is voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering en warmte. Daarnaast beheert Fluvius ook een zeer groot gedeelte van het gemeentelijk openbare verlichtingspark in Vlaanderen. Het databeheer om die activiteiten te ondersteunen, behoort ook tot het takenpakket van Fluvius.  

Fluvius is actief in alle 300 Vlaamse steden en gemeente. Als operator van het distributienet vormt Fluvius een onmisbare schakel tussen de energieproducenten, energieverbruikers en transmissienetbeheerders.   

Samen met al haar stakeholders werkt Fluvius aan de netwerken voor morgen, om zo de energietransitie mogelijk te maken en Vlaanderen voor te bereiden op de klimaatadaptatie.  

Meer info op: www.fluvius.be  

Over Ferranti 

Ferranti heeft meer dan 45 jaar ervaring in het bouwen van een prospect-to-cash platform voor operatoren in de Energy & Utility markt. We hebben deze know-how kunnen opbouwen dankzij deskundige, gepassioneerde mensen die de kern vormen van onze cultuur en die een engineering cultuur stimuleren waarin toewijding en betrokkenheid centraal staan. Wij zijn een cloud first, klantgerichte organisatie met een verticale focus op energie & nutsbedrijven. We bieden klanten ons eigen state-of-the-art cloud-aanbod genaamd MECOMS 365, dat is gebaseerd op Microsoft’s hoogwaardige bedrijfsplatform Dynamics 365 en Microsoft AZURE-diensten.

Ferranti Wins Contract with Fluvius to Introduce IT System for Supplier Roles within Energy Deliveries

EN: In 2023, Fluvius issued a tender to renew their application landscape concerning supplier roles. This landscape includes processes for social suppliers, emergency suppliers, exception suppliers, and heat suppliers.

Social Supplier

Electricity and heating are basic needs for every household. If a commercial energy supplier terminates the delivery contract and the individual does not find a new commercial supplier, Fluvius will take on the role of social supplier.

Contingency Supplier

Contingency supplier refers to very specific market conditions where the distribution network operator temporarily becomes the access holder in the access register while awaiting disconnection or regularization of the situation. The contingency supplier is responsible for coordinating activities related to general public service obligations. This can involve both residential and non-residential customers.

Emergency Supplier

This customer group is inherently unpredictable as Fluvius acts in unforeseen emergencies; the intervention is always temporary. One of the main use cases is when individuals lose their energy supplier due to circumstances like bankruptcy.

Heat Supplier

This is a developing customer segment within Energy Deliveries focused on providing heat. The heat customers can be very diverse: companies, the tertiary sector, homes, public buildings, etc.

In this tender, four specific objectives were put forward:

 • The future solution must be flexibly adaptable to future needs.

 • Maximum support for the offered technology, forward-looking with guaranteed support for future functionalities, security, training, roadmap, and knowledge and experience in the Belgian market.

 • Built according to the “customer-centric” approach: intuitive, automated, and usable for self-service and partners.

 • Align with the “employee-centric” idea: user-friendly, integrated, and efficient.

For this, Fluvius sought a reliable, long-term partner to assist them with the transition and implementation of the application.

MECOMS 365: optimizing customer management and energy billing with advanced functionalities

After an extensive procurement process, Fluvius decided to award the contract to Ferranti for the implementation of MECOMS 365, the platform that will elevate their operational processes. MECOMS 365 will play a crucial role in various subprocesses, including:

 • Facilitating customer inflow and outflow
 • Contract management
 • Communications
 • Billing and collection
 • Prepayment functionalities
 • Collection actions for unpaid invoices
 • Making data available for legally required external stakeholders, internal reporting, and other applications that build on the relevant information

MECOMS 365 scored very well in meeting Fluvius’ needs (functionally) and also in integrating within the Fluvius landscape, fulfilling all requirements. A broad set of functionalities can be implemented through configuration. With MECOMS 365, Ferranti offers a proven solution that is active for various utilities, including electricity, gas, water, and heating networks. Due to the continuous development of the MECOMS 365 system, our customers continue to have access to the latest functionalities.

About Fluvius

Fluvius System Operator (operationally known as ‘Fluvius’) is the Flemish multi-utility network company responsible for the construction, management, and maintenance of distribution networks for electricity, natural gas, sewage, and heating. Additionally, Fluvius manages a large portion of the municipal public lighting network in Flanders. Data management to support these activities is also part of Fluvius’ tasks.

Fluvius is active in all 300 Flemish cities and municipalities. As the operator of the distribution network, Fluvius forms an indispensable link between energy producers, energy consumers, and transmission network operators.

Together with all its stakeholders, Fluvius works on the networks of tomorrow, enabling the energy transition and preparing Flanders for climate adaptation.

More info at: www.fluvius.be

About Ferranti

Ferranti has over 45 years of experience in building a prospect-to-cash platform for operators in the Energy & Utility market. We have been able to build this know-how thanks to skilled, passionate people who are the core of our culture and who promote an engineering culture where dedication and commitment are central. We are a cloud-first, customer-focused organization with a vertical focus on energy and utilities. We offer customers our own state-of-the-art cloud offering called MECOMS 365, which is based on Microsoft’s high-quality enterprise platform Dynamics 365 and Microsoft AZURE services.

Alex Bongers - Sales Manager - Ferranti

Alex Bongers

Management team

Discover how Ferranti can strenghten your Information System

Talk the talk

More relevant stories

Stay informed about current events and stay on top of the latest trends for energy suppliers, grid operators, heat-and-water providers.